Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) z działów “Aktualności” dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
 • dokumenty z działu “Dokumenty”, które są dostepne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji

Strona internetowa www.przedszkole-rakowiska.pl jest zgodna z poziomem AA Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych (WCAG) 2.1 .

Strona obsługiwana jest przez standardowe przeglądarki, w tym:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Microsoft Edge,
 • Opera.

Użytkownicy, którzy mają trudności z obsługą myszy, mogą surfować po witrynie za pomocą klawiatury. Poprzez naciskanie klawisza “Tab” można przełączać się pomiędzy linkami i innymi aktywnymi elementami witryny. Poprzez naciskanie klawiszy “strzałka w lewo” oraz “strzałka w prawo” można przełączać się pomiędzy wszystkimi elementami witryny (nie tylko aktywnymi, ale również tekstami, obrazami czy innymi elementami. Naciśnięcie klawisza “Enter” aktywuje wybraną opcję, link, lub inny element.

Strona www.przedszkole-rakowiska.pl udostępnia dwie niezależne funkcjonalności:

 • Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowaną usługę dostępności. Oprogramowanie to pozwala Przedszkolu im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach poprawić zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1).
 • Funkcję bezpośredniego przechodzenia do najważniejszych treści strony, tj. do menu nawigacyjnego, treści głównej oraz do sekcji danych kontaktowych.

Kolejność włączania ww. funkcji za pomocą klawiatury jest następująca:

 • Pierwsze naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się na ekranie uproszczonego menu dostępności widżetu ułatwień dostępu UserWay.
 • Wybranie w powyższym menu poprzez naciśnięcie klawisza Enter pierwszej dostępnej opcji (“przejdź do głównej zawartości”) a następnie naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się opcji bezpośredniego przejścia do najważniejszych treści strony (menu, treść, dane kontaktowe).

Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay

Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając na klawiaturze klawisz Tab. Dla osób korzystających z nawigacji za pomocą klawiatury powinien to być pierwszy wybrany element. 

Gdy menu pojawi się na ekranie, pozwoli na następujące funkcje (wariant menu jest zależny od tego czy użyto myszki czy klawisza Tab):

Menu uproszczone dostępne po naciśnięciu klawisza Tab pozwala na następujące funkcje:

 • Przejście do pełnej treści strony internetowej,
 • Szybkie włączenie najważniejszych funkcji dla osób niedowidzących,
 • Włączenie pełnego menu wszystkich funkcji widżetu UserWay.

Menu pełne dostępne po kliknięciu ikony menu dostępności (lub po wybraniu funkcji pełnego menu w menu uproszczonym) pozwala na następujące funkcje:

 • włączenie nawigacji klawiaturą,
 • włączenie głosowego czytnika treści strony (3 prędkości czytania),
 • włączenie funkcji kontrastu i widoczności elementów strony (4 warianty),
 • włączenie funkcji podświetlania linków na stronie,
 • włączenie funkcji zwiększającej teksty na stronie (4 wielkości czcionki),
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między literami (3 wartości),
 • włączenie funkcji zatrzymującej animacje na stronie,
 • włączenie funkcji zmieniającej czcionkę na bardziej czytelną,
 • włączenie funkcji zwiększającej kursor myszki oraz linijkę ułatwiającą czytanie (2 warianty).
 • włączenie funkcji pozwalającej na otwarcie dodatkowego okna zawierającego strukturę i wszystkie elementy całej strony internetowej i umożliwiającej wygodne przejście do wybranego elementu strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Przypadku pojawienia się problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Lewicka, lewicka_magdalena@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 790 815 275. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać furtkę zabezpieczoną przyciskiem magnetycznym, który znajduje się poza zasięgiem dzieci, a następnie trzeba otworzyć drzwi wejściowe otwierane ręcznie, zabezpieczone przyciskiem magnetycznym.
 2. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) – brak jest schodów, windy, pochylni, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W odległości kilku metrów od przedszkola znajduje się parking, z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Scroll to Top