Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa aktualne od dnia 23.11.2020

Kliknij w nazwę pliku, aby zobaczyć/pobrać/wydrukować dokument.

Kliknij lub dotknij nazwę pliku, aby zobaczyć/pobrać/wydrukować dokument.

Dotknij nazwy pliku, aby zobaczyć/pobrać/wydrukować dokument.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące
w Przedszkolu im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach –
opracowane przy uwzględnieniu wytycznych przeciwepidemiologicznych

Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia19 listopada 2020r.

Aktualizacja na dzień 23 listopada 2020 r.

 

 • 1 Ogólne zasady organizacji pracy
 1. Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Biała Podlaska, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie przedszkola:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku przedszkola mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 1. Do przedszkola mogą wchodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Po wejściu do przedszkola należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Przedszkole czynna jest w godzinach: od 7.00 do 17.00.
 5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w apteczkach w łazienkach poszczególnych grup.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 • 2 Organizacja zajęć w przedszkolu – informacje dla rodziców
 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych).
 7. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 9. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętając, że rodzic także powinien je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 11. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym w sytuacji podejrzenia choroby.
 12. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani podać aktualne numery telefonów, odbierać telefony z przedszkola, a w momencie nie odebrania telefonu z przedszkola o pilny kontakt z placówką.
 13. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie powyżej 37 °C, dziecko zostanie odizolowane do odrębnego pomieszczenia, gdzie pod opieką będzie oczekiwało na przybycie rodzica/opiekuna.
 14. Obowiązkiem rodzica/opiekuna w w/w przypadku jest skorzystanie z teleporady medycznej i poinformowanie dyrektora w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID-19.

 

 • 3 Organizacja zajęć w przedszkolu – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy przedszkola powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora przedszkola o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 10. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 12. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę dzieciom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 14. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć dziecku temperaturę.
 15. Personel obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
 16. Każda osoba sprzątająca jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń tzn. regularne wykonywanie prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 18. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do przedszkola oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

 • 4 Zasady funkcjonowania stołówki
 1. Personel musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami przedszkola oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • stosować środki ochrony osobistej.
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń stołówki, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, inny sprzęt.
 4. Pracownicy w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
 1. Grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 2. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

 • 5 Zasady dostarczania i przyjmowania posiłków do stołówki przez firmę cateringową
 1. Dostawcy posiłków powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożone posiłki – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 • 6 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do przedszkola.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora prz4edszkola.
 4. W przedszkolu jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano podczas pobytu w przedszkolu oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodzica/opiekuna prawnego, który musi jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Białej Podlaskiej (nr tel.  536822749  lub 505187728) oraz organ prowadzący przedszkole (83 8889243).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 7 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola
 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w przedszkolu, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor przedszkola powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
 • 8 Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika

W przypadku, gdy dziecko lub pracownik Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie przedszkola oraz udostępniona w wersji papierowej w salach grup i gabinecie dyrektora.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas Rady Pedagogicznej.

O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Scroll to Top