Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Zalecenia dla rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola

Logotyp przedszkola zawierający przedstawienie pałacu oraz otwartej książkiz rzeką i zielenią oraz napis Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach

Zalecenia dla rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 7. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 9. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętając, że rodzic także powinien je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 11. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym w sytuacji podejrzenia choroby.
 12. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani podać aktualne numery telefonów, odbierać telefony z przedszkola, a w momencie nie odebrania telefonu z przedszkola o pilny kontakt z placówką.
 13. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie powyżej 37 °C, dziecko zostanie odizolowane do odrębnego pomieszczenia, gdzie pod opieką będzie oczekiwało na przybycie rodzica/opiekuna.
 14. Obowiązkiem rodzica/opiekuna w w/w przypadku jest skorzystanie z teleporady medycznej i poinformowanie dyrektora w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID-19.

Aktualności grup przedszkolnych

Scroll to Top